دوشنبه، 18 فروردین 1399 / 2020 April 6
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بيانيه ى ششمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى دوم در رابطه باانتخابات مجلس شوراى اسلامى
بيانيه ى ششمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى دوم

در رابطه با انتخابات مجلس شوراى اسلامى


7 اسفند 1374

 

بسم الله الرحمن الرحيم


امت آگاه و هوشيار ايران، در آستانهء انتخابات پنجمين دورهء مجلس شوراى اسلامى، خود را براى حضور در صحنهء ديگرى از پرشكوه ترين و حسّاس ترين حماسه هاى انقلاب اسلامى، آماده مى سازد، تا با شركت يكپارچه و انتخاب شايسته ترين افراد، تعهد دينى و شعور سياسى خود را به نمايش گذارد.

شركت در انتخابات مجلس براى ملّت ما كه نسبت به آرمانهاى انقلاب خود، وفادار و در پاسدارى از جانبازيها و ايثارگريهاى عزيزان خويش، متعهد، و در صيانت از كيان نظام اسلامى، وظيفه شناس است، يك «تكليف جدّى» شمرده مى شود و از آنرو كه سرنوشتِ كشور و نهضت، بدان گره خرده، يك «واجب اهم ّ» به حساب مى آيد.

شركت فعالِ همهء اقشار در اين صحنه، براى دشمنان «يأس آفرين»، و براى شيفتگان انقلاب در سراسر جهان، «اميدزا» است . در چنين شرايطى :

ـ درك صحيح از «جايگاه مجلس در نظام اسلامى»
ـ تحليل واقع بينانه از «وضعيت كنونى كشور»
ـ و شناخت همه جانبه از «معيارهاى گزينش نماينده». از نيازهاى اساسى و مهمّ جامعه اسلامى ما شمرده مى شود.

«قانون اساسى»، گوياترين و متقن ترين سندى است كه شأن و منزلت، حقوق و تكاليف مجلس شوراى اسلامى را تبيين مى كند و بر اساس آن : «قانونگذارى در عموم مسائل، تصويب طرحها لوائح هيأت وزيران، شرح و تفسير قوانين عادى، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، رأى اعتماد به هيأت وزيران، سؤال از رئيس جمهور و هيأت وزيران، استيضاح هيأت دولت، رسيدگى و پاسخ به شكايات مردم در باره ء قواى سه گانه» در رؤوس مسؤوليت ها و حقوق نمايندگان قرار دارد.

حوزهء اختيارات مجلس در نظام سياسى كشور، چندان وسيع و گسترده است كه اكثريّت قاطع مسائل كشور، بى واسطه يا باواسطه بدان وابسته است . از اينرو به «آينده انقلاب اسلامى»، از زاويهء «سرنوشت مجلس» بايد نگريست و اميد به پويائى و شتاب نظام را در دست يابى به «آرمانهاى نهضت»، در «بافت مجلس» بايد جستجو نمود.

ظلم ستيزى، استقلال خواهى، عزت طلبى، عدالت جوئى، و در يك كلمه «اسلام ناب» بايد از مجلس، به شكل برنامه و قانون به پيكرهء نظام تراوش كند، و ريشه هاى سيراب شدهء آن، در سراسر كشور، جوانه زند. تداوم، گسترش و تعميق حركت سازندگى در كشور در عرصه هاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى، مسائل جديدى فرا راه مجلس قرار مى دهد: طرح توسعه يافتگى بر اساس معيارهاى ارزشى اسلام و بدور از گرايشات غرب گرايانه، جهت دهى فعاليت هاى اقتصادى در مسير تبعيض شكنى و حاكم نمودن روح عدالت اسلامى، حفظ اصالت و تقدم آرمانهاى انقلاب و ارزش هاى اسلامى بر روابط منفعت جويانه و سودطلبانه، حركت در جهت روح حماسى ملّت در مقابله با استكبار، ترويج فرهنگ خود اتكائى و دهها مسأله ديگر به طرحهاى همه جانبه اى نياز دارد كه تعلّل و تأخير در آن، خسارتهاى فراوانى بجاى مى گذارد. آشكارترين و در عين حال زيان بارترين اثر اين تأخير، «مبهم جلوه نمودن سياست هاى نظام اسلامى» است كه ناتوانى مكتب را در ارائه طرحهاى مورد نياز جامعه، القاء مى نمايد. نقطه اى كه دشمنان قسم خوردهء اسلام، تمام توان خود را براى آن بكار گرفته اند.

دست يابى به : «رفاه» در پرتو عدالت، «توسعه» بدون حاكميت سرمايه، «گسترش روابط بين المللى» بر مبناى اصولگرائى، «سياست جذب» توأم با ارزش هاى انقلابى، «بكارگيرى نيروهاى متخصّص» با حاكميّت تفكر بسيجى، «ميدان دادن به افكار و انديشه ه، بدور از بى بندوبارى فرهنگى، نياز جدى شرايط كنونى ماست .

پاسخ به اين نيازه، نمايندگانى را مى طلبد كه در آگاهى اسلامى، درك سياسى، تعهّد و دلسوزى، خلاقيّت و قدرت فكرى ممتاز باشند، نمايندگانى كه دراحساس درد و رنج محرومان، پيش كسوت، در ساده زيستى و تجمل گريزى، اسوه، و داراى بغض و كينهء ريشه دار نسبت به مستكبران و طاغوتهاى سياسى و اقتصادى باشند.

تحرك و كارائى مجلس وابسته به دو نيروى «تقوى» و «تخصّص» در نمايندگان است . «تقوائى» كه نماينده را در جهت گيريهاى سياسى، از گروه گرائى، خودمحورى، در امان داشته، او را از غرق شدن در كام لذّت پرستى و تنوع طلبى، حفظ نموده، دنيا خواهى و ثروت اندوزى را پيوسته در كامش تلخ نگاهدارد.

در نظام اسلامى، تنها كسانى مى توانند مسؤوليّت نمايندگى و ديگر پست هاى كليدى را در اختيار گيرند كه نسبت به توان اسلام و قدرت مكتب در ادارهء جامعه، از «اعتقادى راسخ» برخوردار بوده، و بر اساس باورى عميق و انديشه هاى روشن، تفكر اسلامى را در زمينهء حكومت، اقتصاد، سياست و فرهنگ، پاسخگوى نيازهاى دنياى متجدد امروز بدانند. وگرنه نظام اسلامى، عملاً در جهت الگوگيرى از بيگانگان، پيش رفته، از ايده هاى اسلام فاصله گرفته، و تنها پوست و قالبى از آن، باقى خواهد ماند. از اين رو مجلس شوراى اسلام در كليّت خود، به دو گروه از متخصصان متعهد، نياز دارد: متخصّصان فقه و شريعت كه انديشه هاى زلال اسلامى را درك و عرضه كنند و متخصّصان فنون مختلف جامعه، كه از جديدترين تجربيّات، آگاه و بر آخرين دستاوردهاى دانش بشرى، مسلط باشند. ضرورت حضور فعالِ هر يك از اين دو قشر انديشمند در كنار يكديگر، بگونه اى است كه نه هيچيك مى تواند خلاء ديگرى را جبران و جايگزين آن باشد، و نه با عدم هماهنگى و همكارى آنها رشد و ترقى امكان پذير است . لذا در مجلس شوراى اسلامى، براى محتواى اسلامى قوانين به «عالمان دين شناس»، و براى پاسخگوئى به نيازهاى گوناگون جامعه، به «متخصّصان دين باور» نياز است، تا كشور به «انحراف فكرى» يا «ركود علمى و اجتماعى» مبتلا نگردد.

با توجه به شرايط كنونى كشور، در صورتى مى توان از آينده اى روشن سخن گفت و دلها را با اميد و نشاط، گرم داشت كه شعارهاى انقلاب را از انحصار گروه خود، خارج كرده و بر محور قانون اساسى و ولايت فقيه، همه امّت را براى ساختن كشورى سرافراز، آباد و مستقل، بسيج كنيم و با سعه ءصدر و گشاده رويى، از حضور همه اقشار و گروههائى كه بر گِرد اين محور، حاضر به تلاش و مجاهده اند، استقبال نمائيم و از برچسب هايى كه به تقابل و تعارض نيروهاى فداكار و انقلابى مى انجامد و در نهايت، جبهه انقلاب را در برابر ضد انقلاب، تضعيف مى كند، بپرهيزيم .

مجلس خبرگان ضمن تبريك عيد سعيد فطر و قدردانى و تشكر از حضور گستردهء شما مردم عزيز و وفادار در راهپيمائى عظيم يوم الله 22بهمن و روز جهانى قدس، از امت شريف و آگاه ايران اسلامى انتظار دارد همانند سابق، بلكه بهتر و پرشورتر، در صحنهء انتخابات مجلس شوراى اسلامى حضور يابند و با انتخاب نمايندگانى دانشمند، اسلام شناس، ملتزم به ولايت فقيه، متعهد به ارزشهاى اسلامى، آگاه به زمان و دشمن شناس، عدالتخواه و مدافع حقوق محرومان، با تقوا و شجاع، بنيان نظام جمهورى اسلامى ايران را استوارتر و استكبار جهانى را مأيوس سازند.

با حضور يكپارچه خود در صحنهء انتخابات، روح بنيانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى (ره)  و ارواح پاك شهدا را شاد نماييد، خداوند سايهء پربركت مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى (مدظله العالى) اين مشعل پرفروغ و تداوم دهندهء راه امام راحل، محور وحدت و اقتدار امّت، و عزّت و شوكت اسلام را مستدام بدارد. آمين.

مجلس خبرگان 7 اسفند 1374

نسخه PDF

حجم: 317KB
ارسال نظر
نویسنده
متن
*