منوی اصلی

اعضا / اعضای تدوین قانون اساسی

آیت، سید حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
افروغ (اشراقی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
اکرمی، سید کاظم
اعضای تدوین قانون اساسی
انگجی، میرزا محمد علی
اعضای تدوین قانون اساسی
انواری، میرزا محمد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
باریک بین، هادی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باهنر، محمد جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
بشارت، محمد تقی
اعضای تدوین قانون اساسی
بیت اوشانا کوگ تپه، سرگن
اعضای تدوین قانون اساسی
پرورش، سید اکبر
اعضای تدوین قانون اساسی
تهرانی (خانی ارنگه)، علی مراد
اعضای تدوین قانون اساسی
جوادی آملی (واعظ جواهری)، عبد الله
اعضای تدوین قانون اساسی
حائری یزدی، مرتضی
اعضای تدوین قانون اساسی
حاجی ترخانی (تهرانی)، میرزا جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
حجتی کرمانی، محمدجواد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دوره
حسینی الهاشمی، سید منیر الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
حیدری ایلامی، عبدالرحمن
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
خادمی (مجلسی خادمی)، حسین
اعضای تدوین قانون اساسی
خالاتیان، هرای
اعضای تدوین قانون اساسی
خامنه ای (حسینی خامنه ای)، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دانش راد (کیائی)، عزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
دستغیب، سید عبدالحسین
اعضای تدوین قانون اساسی
ربانی (شیرازی)، عبدالرحیم
اعضای تدوین قانون اساسی
ربانی املشی، محمد مهدی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
رحمانی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
رشیدیان، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
روحانی، محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
سبحانی (اقبال سبحانی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
سحابی، عزت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
شهزادی، رستم
اعضای تدوین قانون اساسی
شیبانی، عباس
اعضای تدوین قانون اساسی
شیرازی (مقدسی شیرازی)، ابوالحسن
اعضای تدوین قانون اساسی
صافی، لطف الله
اعضای تدوین قانون اساسی
صدوقی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
ضیائی نیا، سید عبدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
طالقانی (علائی)، سید محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طاهری، سید حبیب الله
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طباطبائی سلطانی، سید محمد باقر
اعضای تدوین قانون اساسی
عرب، علی محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
عضدی، حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
فاتحی، جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
فارسی، جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
فلسفی تنکابنی، میرزا علی
اعضای تدوین قانون اساسی
فوزی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
قائمی امیری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کرمی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
کریمی، سید جعفر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
کیاوش، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
گرجی فرد، منیره
اعضای تدوین قانون اساسی
گلزاده غفوری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
مدنی دهخوارقانی، میراسدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
مشکینی، علی اکبر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مقدم مراغه، رحمت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
مکارم، ناصر
اعضای تدوین قانون اساسی
ملازاده، عبدالعزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
منتظری نجف آبادی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی اردبیلی، میرکریم (موسوی کریمی)
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی تبریزی (سید ریحانی)، میرابوالفضل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی زنجانی، سید اسماعیل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی قهدریجانی، سید موسی
اعضای تدوین قانون اساسی
میرمرادزهی، حمید الله
اعضای تدوین قانون اساسی
نبوی، سید محمد حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
نوربخش، سید احمد
اعضای تدوین قانون اساسی
هاشمی نژاد، سید حبیب
اعضای تدوین قانون اساسی
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323