منوی اصلی

اعضا / اعضای پنجمین دوره

احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
اسلامی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسماعیلی، محسن
اعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پروائی ریک، احمد
اعضای پنجمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پیشنمازی، سید صادق
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای پنجمین دوره
تلخابی، مجید
اعضای پنجمین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
جنتی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دوره
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزاعضای پنجمین دوره
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای دوره ششماعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رستمی، فائق
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
رمضانی، رضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
روحانی، حسن
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
سلامی، علی احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سلیمانی، عباسعلی (شهید)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شاهچراغ، سید محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
صدرالساداتی، سید روح الله
اعضای پنجمین دوره
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عالمی، حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دوره
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علوی، سید محمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
فاضل گلپایگانی، محمد حسن(مرحوم)
اعضای پنجمین دوره
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای پنجمین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قمی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کازرون، محسن
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کلانتری، علی اکبر
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
لاریجانی آملی، صادق
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مبلغی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مقتدایی، مرتضی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملکوتی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
نریمانی، امان
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نیازی، هاشم
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323