منوی اصلی

اعضا / اعضای پنجمین دوره

احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
اسلامی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
اسلامیان، علیرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
اسماعیلی، محسن
اعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
پروائی ریک، احمد
اعضای پنجمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
پیشنمازی، سید صادق
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
تلخابی، مجید
اعضای پنجمین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون حراست از ولایت فقیهمنتخین دوره ششم
جنتی، احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیمنتخین دوره ششم
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهمنتخین دوره ششم
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
خاتمی، سید احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهمنتخین دوره ششم
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
دژکام، لطف الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهمنتخین دوره ششم
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
رستمی، فائق
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
رمضانی، رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
روحانی، حسن
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیمنتخین دوره ششم
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىمنتخین دوره ششم
سلامی، علی احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
سلیمانی، عباسعلی (شهید)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
شاهچراغ، سید محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
صدرالساداتی، سید روح الله
اعضای پنجمین دوره
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
عاملی، سید حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
علوی، سید محمود
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیمنتخین دوره ششم
فاضل گلپایگانی، محمد حسن(مرحوم)
اعضای پنجمین دوره
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادی
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهمنتخین دوره ششم
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
قمی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
کازرون، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
کلانتری، علی اکبر
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
لاریجانی آملی، صادق
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىمنتخین دوره ششم
مبلغی، احمد
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهمنتخین دوره ششم
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزمنتخین دوره ششم
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىمنتخین دوره ششم
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیمنتخین دوره ششم
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
مقتدایی، مرتضی
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
ملکوتی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهمنتخین دوره ششم
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
نریمانی، امان
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نیازی، هاشم
اعضای پنجمین دورهمنتخین دوره ششم
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهمنتخین دوره ششم
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323