منوی اصلی

اعضا / اعضای کمیسیون ها

احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
اسلامی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون حراست از ولایت فقیه
جنتی، احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
حسینی، سید مجتبی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای چهارمین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دیرباز، عسکر
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
رئیسی، سید ابراهیم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
رمضانی، رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادی
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسى
شفیعی، سید علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
علوی، سید محمود
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادی
فیاضی، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
قرشی، سید على اکبر
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قمی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
کازرون، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
محمدی اراکی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مدرسی یزدی، سید محمد رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادی
ملکوتی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323