منوی اصلی

اعضا / اعضای کمیسیون ها

احمدی شاهرودی، محمدحسین
کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسلامی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسلامیان، علیرضا
کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
جنتی، احمد
اعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودی، سید محمد
کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رمضانی، رضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عالمی، حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
کمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
علوی، سید محمود
کمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
فرحانی، عبدالکریم
کمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قمی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کازرون، محسن
کمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، جواد
کمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
ملکوتی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323