منوی اصلی

اعضا / اعضای دوره ششم

آل هاشم، سیدمحمدعلی (شهید)
اعضای دوره ششم
ابراهیمی فر، عبدالجواد
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
ابراهیمی، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادی
اسلامی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهمنی، اقبال
اعضای دوره ششم
بیاتی، محمدحسین
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادی
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پیشنمازی، سید صادق
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای پنجمین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
جعفری، جواد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
حاجی زاده کلجاهی، جواد
اعضای دوره ششم
حسن زاده، سیدابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
حسناتی نجف آبادی، مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادی
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
حسینی، سید سعید
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108
حسینی، سید مجتبی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دانا، سید علیرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزاعضای پنجمین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای دوره ششماعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رجبی، محمود
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
ردائی، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108
رستمی، فائق
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای پنجمین دوره
رفیعی، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
رمضانی، رضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
سلامی، علی احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سیدی بنابی، سید باقر
اعضای دوره ششم
شعبانی موثقی، حبیب الله
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
شفیعی، سید علی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شیخ بهائی، احمد
اعضای دوره ششم
صفائی، غلامعلی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون حراست از ولایت فقیه
صفری، یدالله
اعضای دوره ششم
صلح میرزایی، سعید
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون حراست از ولایت فقیه
طاهری، سید محسن
اعضای دوره ششم
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عارفی، عبدالرحمن
اعضای دوره ششم
عالمی، حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عباسی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون حراست از ولایت فقیه
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علماء، مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
علیمرادی، امان الله
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
غراوی، کمال
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
فلاح تفتی، محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
فلاحتی، رسول
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
فیاضی، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قمی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کاظمی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
کعبی نسب، عباس
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کلانتری، علی اکبر
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
کیوانی هفشجانی، عبدالله
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
مؤمن پور، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مبلغی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
محمدی، محمدباقر
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیه
مدرسی طباطبائی، سید محمدعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مرادبیگی، وعد
اعضای دوره ششم
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
مظفری، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مغیسه، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
مقتدایی، مرتضی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملکوتی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
ناصری کوچه بیوک، محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
نریمانی، امان
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
نعیم‌ آبادی، غلامعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نیازی، هاشم
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هدائی، امیررضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323