منوی اصلی

اعضا / اعضای ادوار پیشین

خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای اولین دوره
آذری قمی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
آقا شریعتی نیاسر، حسن
اعضای چهارمین دوره
احسان بخش، صادق
اعضای اولین دوره
احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
احمدی میانجی، علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
احمدی، ذکرالله
اعضای سومین دوره
ارومیان، علی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
استادى مقدم، رضا
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
اسحاق مدنی، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسدی خوانساری، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسلامی تربتی، علی اکبر
اعضای اولین دوره
اسلامی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
امینی، ابراهیم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
امینیان، مختار(محمد علی) (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
انصاری، مجید
اعضای سومین دوره
انواری، محمدباقر محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
انواری، میرزا محمد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ایزدی، عباس
اعضای اولین دوره
ایمانی، اسدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
باریک بین، هادی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باقری کنی، محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
بنی فضل، مرتضی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
تسخیری، محمدعلی
اعضای سومین دوره
توسلی، محمدرضا
اعضای سومین دوره
جباری، سید صابر (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جمال یوسفی (دشتی)، ابراهیم
اعضای اولین دوره
جمی، غلامحسین
اعضای اولین دوره
جنتی، احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
حائری شیرازی، محمد صادق (محی الدین)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
حاج آخوند، مجتبی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حجتی کرمانی، محمدجواد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دوره
حسینی (کاشانی)، سید محمد
اعضای اولین دوره
حسینی ارسنجانی، سید محمد حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
حسینی خامنه ای، سید علی
اعضای اولین دوره
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
حسینی، سید علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دوره
حقی، محمد علی
اعضای دومین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای چهارمین دوره
حیدری ایلامی، عبدالرحمن
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
خاتم یزدی، سید عباس
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خاتمی، سید روح الله
اعضای اولین دوره
خادمی اصفهانی، سید حسین
اعضای اولین دوره
خدایی، عبدالرحمن
اعضای چهارمین دوره
خرازی، سید محسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خسروشاهی، سید هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
خلخالی، صادق
اعضای اولین دوره
خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خمینی، سید احمد
اعضای دومین دوره
خوانساری، ابوالفضل
اعضای دومین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دستغیب، سید محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
رازینی، علی
اعضای چهارمین دوره
راستی (کاشانی)، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
رئیسی، سید ابراهیم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
ربانی املشی، محمد مهدی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
رسولی محلاتی، سید هاشم
اعضای دومین دوره
رضوانی، غلامرضا
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
رمضانی، رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
روحانی راد، هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، حسن
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
روحانی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
زاهدی، عبدالقادر
اعضای سومین دوره
سلامی، علی احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
سلطانی، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
سلیمانی، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
سید حاتمی، سید ابراهیم
اعضای چهارمین دوره
شاهچراغ، سید محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
شاهرخی، سید محمد نقی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شهمیری، قربانعلی
اعضای اولین دوره
شیخ الاسلامی، محمد
اعضای سومین دوره
شیخ محمدی، علی
اعضای سومین دوره
شیخ موحد، علی
اعضای دومین دوره
صابری همدانی، احمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
صالحی مازندرانی، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
صانعی، یوسف
اعضای اولین دوره
طاهر شمس، جلال
اعضای اولین دوره
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طاهری، سید حبیب الله
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
طبرسی، نور الله
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، محمد علی
اعضای سومین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
عبادی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
عباسی فرد، محمد رضا
اعضای سومین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
علوی، سید محمود
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
علیزاده، علی اکبر
اعضای دومین دوره
غروی، عبدالحسین
اعضای اولین دوره
غرویان، عبدالجواد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فاضل لنکرانی، محمد
اعضای اولین دوره
فاضل هرندی، محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فردوسی پور، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دوره
فلاحیان، علی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
فهیم، مرتضی
اعضای اولین دوره
فیض، محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قره باغی (غفاری)، سید اکبر
اعضای سومین دوره
قمی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
کازرون، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
کاظمی، محمدرضا
اعضای دومین دوره
کریمی، سید جعفر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
لاریجانی آملی، صادق
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مؤمن، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، حسام الدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، محمد حسین
اعضای اولین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محفوظی، عباس
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی گیلانی (دعوی سرایی)، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی لائینی، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
محمدی، رحیم
اعضای سومین دوره
محمدی، ملاعبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مروارید، محمد تقی
اعضای اولین دوره
مشکینی، علی اکبر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مصباح یزدی، تقی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مظاهری، حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
معصومی (زرندی)، حسین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معصومی، علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
مقتدایی، مرتضی
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مقدسی شیرازی، ابوالحسن
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
ملک حسینی، سید کرامت الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ملکوتی، مسلم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ممدوحی، حسن
اعضای چهارمین دوره
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
اعضای اولین دوره
موسوی پور(شالی)، سید حسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای سومین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
موسوی خوئینی ها، سید محمد
اعضای اولین دوره
موسوی همدانی، سید ابوالحسن
اعضای دومین دوره
موسوی، سید اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مهدوی کنی، محمد رضا (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مهمان نواز، حبیب ‌الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرمحمدی، سید ابوالفضل (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نجمی، محمد صادق
اعضای دومین دوره
نعیم‌ آبادی، غلامعلی
اعضای چهارمین دوره
نمازی، حسن
اعضای چهارمین دوره
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نورانی، مصطفی
اعضای سومین دوره
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نوری، حسین
اعضای اولین دوره
واعظ جوادی آملی، عبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
واعظ طبسی، عباس (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
واعظ عبائی، محمد
اعضای اولین دوره
واعظ موسوی، سید محمد
اعضای چهارمین دوره
واعظی، محمد تقی
اعضای چهارمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی رفسنجانی، اکبر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی شاهرودی، سید محمود
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی، سید اسماعیل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
هاشمیان، محمد
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
همتی، حسن
اعضای اولین دوره
یثربی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
یزدی، محمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
یکتائی، هبت الله
اعضای اولین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323