منوی اصلی

اعضا / اعضای ادوار پیشین

خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای اولین دوره
آذری قمی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
آقا شریعتی نیاسر، حسن
اعضای چهارمین دوره
احسان بخش، صادق
اعضای اولین دوره
احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
احمدی میانجی، علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
احمدی، ذکرالله
اعضای سومین دوره
اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
ارومیان، علی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
استادى مقدم، رضا
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
اسحاق مدنی، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسدی خوانساری، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسلامی تربتی، علی اکبر
اعضای اولین دوره
اسلامی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسماعیلی، محسن
اعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
امینی، ابراهیم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
امینیان، مختار(محمد علی) (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
انصاری، مجید
اعضای سومین دوره
انواری، محمدباقر محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
انواری، میرزا محمد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ایزدی، عباس
اعضای اولین دوره
ایمانی، اسدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
باریک بین، هادی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باقری کنی، محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
بنی فضل، مرتضی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پروائی ریک، احمد
اعضای پنجمین دوره
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پیشنمازی، سید صادق
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای پنجمین دوره
تسخیری، محمدعلی
اعضای سومین دوره
تلخابی، مجید
اعضای پنجمین دوره
توسلی، محمدرضا
اعضای سومین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
جباری، سید صابر (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جمال یوسفی (دشتی)، ابراهیم
اعضای اولین دوره
جمی، غلامحسین
اعضای اولین دوره
جنتی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حائری شیرازی، محمد صادق (محی الدین)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
حاج آخوند، مجتبی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دوره
حجتی کرمانی، محمدجواد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دوره
حسینی (کاشانی)، سید محمد
اعضای اولین دوره
حسینی ارسنجانی، سید محمد حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی خامنه ای، سید علی
اعضای اولین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی، سید علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
حقی، محمد علی
اعضای دومین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حیدری ایلامی، عبدالرحمن
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
خاتم یزدی، سید عباس
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
خاتمی، سید روح الله
اعضای اولین دوره
خادمی اصفهانی، سید حسین
اعضای اولین دوره
خدایی، عبدالرحمن
اعضای چهارمین دوره
خرازی، سید محسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خسروشاهی، سید هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
خلخالی، صادق
اعضای اولین دوره
خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خمینی، سید احمد
اعضای دومین دوره
خوانساری، ابوالفضل
اعضای دومین دوره
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزاعضای پنجمین دوره
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دستغیب، سید محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رازینی، علی
اعضای چهارمین دوره
راستی (کاشانی)، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای دوره ششماعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ربانی املشی، محمد مهدی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
رستمی، فائق
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای پنجمین دوره
رسولی محلاتی، سید هاشم
اعضای دومین دوره
رضوانی، غلامرضا
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
رمضانی، رضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
روحانی راد، هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، حسن
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
روحانی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
زاهدی، عبدالقادر
اعضای سومین دوره
سعدی، حسینعلی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
سلامی، علی احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سلطانی، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
سلیمانی، عباسعلی (شهید)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سید حاتمی، سید ابراهیم
اعضای چهارمین دوره
شاهچراغ، سید محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شاهرخی، سید محمد نقی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شهمیری، قربانعلی
اعضای اولین دوره
شیخ الاسلامی، محمد
اعضای سومین دوره
شیخ محمدی، علی
اعضای سومین دوره
شیخ موحد، علی
اعضای دومین دوره
صابری همدانی، احمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
صالحی مازندرانی، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
صانعی، یوسف
اعضای اولین دوره
صدرالساداتی، سید روح الله
اعضای پنجمین دوره
طاهر شمس، جلال
اعضای اولین دوره
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طاهری، سید حبیب الله
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
طبرسی، نور الله
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عالمی، حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عالمی، محمد علی
اعضای سومین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبادی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
عباسی فرد، محمد رضا
اعضای سومین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دوره
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علوی، سید محمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علیزاده، علی اکبر
اعضای دومین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
غروی، عبدالحسین
اعضای اولین دوره
غرویان، عبدالجواد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فاضل گلپایگانی، محمد حسن(مرحوم)
اعضای پنجمین دوره
فاضل لنکرانی، محمد
اعضای اولین دوره
فاضل هرندی، محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دوره
فردوسی پور، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای پنجمین دوره
فلاحیان، علی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
فهیم، مرتضی
اعضای اولین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
فیض، محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قره باغی (غفاری)، سید اکبر
اعضای سومین دوره
قمی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کازرون، محسن
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کاظمی، محمدرضا
اعضای دومین دوره
کریمی، سید جعفر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کلانتری، علی اکبر
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
لاریجانی آملی، صادق
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مؤمن، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
مبلغی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مجتهدی، حسام الدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، محمد حسین
اعضای اولین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
محفوظی، عباس
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
محمدی گیلانی (دعوی سرایی)، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی لائینی، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
محمدی، رحیم
اعضای سومین دوره
محمدی، ملاعبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مروارید، محمد تقی
اعضای اولین دوره
مشکینی، علی اکبر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مصباح یزدی، تقی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
مظاهری، حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
معصومی (زرندی)، حسین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معصومی، علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مقتدایی، مرتضی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مقدسی شیرازی، ابوالحسن
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملک حسینی، سید کرامت الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ملکوتی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
ملکوتی، مسلم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ممدوحی، حسن
اعضای چهارمین دوره
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
اعضای اولین دوره
موسوی پور(شالی)، سید حسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای سومین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی خوئینی ها، سید محمد
اعضای اولین دوره
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
موسوی همدانی، سید ابوالحسن
اعضای دومین دوره
موسوی، سید اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مهدوی کنی، محمد رضا (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مهمان نواز، حبیب ‌الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
میرمحمدی، سید ابوالفضل (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نجمی، محمد صادق
اعضای دومین دوره
نریمانی، امان
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
نعیم‌ آبادی، غلامعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نمازی، حسن
اعضای چهارمین دوره
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نورانی، مصطفی
اعضای سومین دوره
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نوری، حسین
اعضای اولین دوره
نیازی، هاشم
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
واعظ جوادی آملی، عبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
واعظ طبسی، عباس (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
واعظ عبائی، محمد
اعضای اولین دوره
واعظ موسوی، سید محمد
اعضای چهارمین دوره
واعظی، محمد تقی
اعضای چهارمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هاشمی رفسنجانی، اکبر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی شاهرودی، سید محمود
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی، سید اسماعیل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
هاشمیان، محمد
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
همتی، حسن
اعضای اولین دوره
یثربی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
یزدی، محمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
یکتائی، هبت الله
اعضای اولین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323