منوی اصلی

اعضا

خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای اولین دوره
آذری قمی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
آقا شریعتی نیاسر، حسن
اعضای چهارمین دوره
آل هاشم، سیدمحمدعلی (شهید)
اعضای دوره ششم
آیت، سید حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
ابراهیمی فر، عبدالجواد
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
ابراهیمی، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادی
احسان بخش، صادق
اعضای اولین دوره
احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
احمدی میانجی، علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
احمدی، ذکرالله
اعضای سومین دوره
اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
ارومیان، علی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
استادى مقدم، رضا
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
اسحاق مدنی، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسدی خوانساری، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسلامی تربتی، علی اکبر
اعضای اولین دوره
اسلامی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
اسماعیلی، محسن
اعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
افروغ (اشراقی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
اکرمی، سید کاظم
اعضای تدوین قانون اساسی
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
امینی، ابراهیم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
امینیان، مختار(محمد علی) (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
انصاری، مجید
اعضای سومین دوره
انگجی، میرزا محمد علی
اعضای تدوین قانون اساسی
انواری، محمدباقر محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
انواری، میرزا محمد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ایزدی، عباس
اعضای اولین دوره
ایمانی، اسدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
باریک بین، هادی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باقری کنی، محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باهنر، محمد جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
بشارت، محمد تقی
اعضای تدوین قانون اساسی
بنی فضل، مرتضی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
بهمنی، اقبال
اعضای دوره ششم
بیاتی، محمدحسین
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادی
بیت اوشانا کوگ تپه، سرگن
اعضای تدوین قانون اساسی
پروائی ریک، احمد
اعضای پنجمین دوره
پرورش، سید اکبر
اعضای تدوین قانون اساسی
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
پیشنمازی، سید صادق
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای پنجمین دوره
تسخیری، محمدعلی
اعضای سومین دوره
تلخابی، مجید
اعضای پنجمین دوره
توسلی، محمدرضا
اعضای سومین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
تهرانی (خانی ارنگه)، علی مراد
اعضای تدوین قانون اساسی
جباری، سید صابر (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جعفری، جواد
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
جمال یوسفی (دشتی)، ابراهیم
اعضای اولین دوره
جمی، غلامحسین
اعضای اولین دوره
جنتی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
جوادی آملی (واعظ جواهری)، عبد الله
اعضای تدوین قانون اساسی
حائری شیرازی، محمد صادق (محی الدین)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
حائری یزدی، مرتضی
اعضای تدوین قانون اساسی
حاج آخوند، مجتبی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دوره
حاجی ترخانی (تهرانی)، میرزا جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
حاجی زاده کلجاهی، جواد
اعضای دوره ششم
حجتی کرمانی، محمدجواد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دوره
حسن زاده، سیدابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
حسناتی نجف آبادی، مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادی
حسینی (کاشانی)، سید محمد
اعضای اولین دوره
حسینی ارسنجانی، سید محمد حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
حسینی الهاشمی، سید منیر الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی خامنه ای، سید علی
اعضای اولین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دوره
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حسینی، سید سعید
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108
حسینی، سید علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
حقی، محمد علی
اعضای دومین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
حیدری ایلامی، عبدالرحمن
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
خاتم یزدی، سید عباس
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
خاتمی، سید روح الله
اعضای اولین دوره
خادمی (مجلسی خادمی)، حسین
اعضای تدوین قانون اساسی
خادمی اصفهانی، سید حسین
اعضای اولین دوره
خالاتیان، هرای
اعضای تدوین قانون اساسی
خامنه ای (حسینی خامنه ای)، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
خدایی، عبدالرحمن
اعضای چهارمین دوره
خرازی، سید محسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خسروشاهی، سید هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
خلخالی، صادق
اعضای اولین دوره
خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خمینی، سید احمد
اعضای دومین دوره
خوانساری، ابوالفضل
اعضای دومین دوره
دانا، سید علیرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دانش راد (کیائی)، عزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزاعضای پنجمین دوره
دستغیب، سید عبدالحسین
اعضای تدوین قانون اساسی
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
دستغیب، سید محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای دوره ششمکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
رازینی، علی
اعضای چهارمین دوره
راستی (کاشانی)، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
رئیسی، سید ابراهیم(شهید)
اعضای دوره ششماعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ربانی (شیرازی)، عبدالرحیم
اعضای تدوین قانون اساسی
ربانی املشی، محمد مهدی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
رجبی، محمود
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
رحمانی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
ردائی، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108
رستمی، فائق
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای پنجمین دوره
رسولی محلاتی، سید هاشم
اعضای دومین دوره
رشیدیان، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
رضوانی، غلامرضا
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
رفیعی، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
رمضانی، رضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
روحانی راد، هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، حسن
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
روحانی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
زاهدی، عبدالقادر
اعضای سومین دوره
سبحانی (اقبال سبحانی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
سحابی، عزت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
سعدی، حسینعلی
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دوره
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
سلامی، علی احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سلطانی، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
سلیمانی، عباسعلی (شهید)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
سید حاتمی، سید ابراهیم
اعضای چهارمین دوره
سیدی بنابی، سید باقر
اعضای دوره ششم
شاهچراغ، سید محمد
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شاهرخی، سید محمد نقی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شعبانی موثقی، حبیب الله
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
شفیعی، سید علی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
شهزادی، رستم
اعضای تدوین قانون اساسی
شهمیری، قربانعلی
اعضای اولین دوره
شیبانی، عباس
اعضای تدوین قانون اساسی
شیخ الاسلامی، محمد
اعضای سومین دوره
شیخ بهائی، احمد
اعضای دوره ششم
شیخ محمدی، علی
اعضای سومین دوره
شیخ موحد، علی
اعضای دومین دوره
شیرازی (مقدسی شیرازی)، ابوالحسن
اعضای تدوین قانون اساسی
صابری همدانی، احمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
صافی، لطف الله
اعضای تدوین قانون اساسی
صالحی مازندرانی، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
صانعی، یوسف
اعضای اولین دوره
صدرالساداتی، سید روح الله
اعضای پنجمین دوره
صدوقی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
صفائی، غلامعلی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون حراست از ولایت فقیه
صفری، یدالله
اعضای دوره ششم
صلح میرزایی، سعید
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون حراست از ولایت فقیه
ضیائی نیا، سید عبدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
طالقانی (علائی)، سید محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
طاهر شمس، جلال
اعضای اولین دوره
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طاهری، سید حبیب الله
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری، سید محسن
اعضای دوره ششم
طباطبائی سلطانی، سید محمد باقر
اعضای تدوین قانون اساسی
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای دوره ششمکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
طبرسی، نور الله
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عارفی، عبدالرحمن
اعضای دوره ششم
عالمی، حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عالمی، محمد علی
اعضای سومین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبادی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
عباسی فرد، محمد رضا
اعضای سومین دوره
عباسی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون حراست از ولایت فقیه
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دوره
عرب، علی محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
عضدی، حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علماء، مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
علوی، سید محمود
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
علیزاده، علی اکبر
اعضای دومین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
غراوی، کمال
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
غروی، عبدالحسین
اعضای اولین دوره
غرویان، عبدالجواد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فاتحی، جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
فارسی، جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
فاضل گلپایگانی، محمد حسن(مرحوم)
اعضای پنجمین دوره
فاضل لنکرانی، محمد
اعضای اولین دوره
فاضل هرندی، محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دوره
فردوسی پور، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای پنجمین دوره
فلاح تفتی، محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
فلاحتی، رسول
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
فلاحیان، علی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
فلسفی تنکابنی، میرزا علی
اعضای تدوین قانون اساسی
فوزی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
فهیم، مرتضی
اعضای اولین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
فیض، محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قائمی امیری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
قره باغی (غفاری)، سید اکبر
اعضای سومین دوره
قمی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کازرون، محسن
اعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کاظمی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
کاظمی، محمدرضا
اعضای دومین دوره
کرمی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
کریمی، سید جعفر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
کلانتری، علی اکبر
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
کیاوش، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
کیوانی هفشجانی، عبدالله
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداری
گرجی فرد، منیره
اعضای تدوین قانون اساسی
گلزاده غفوری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
لاریجانی آملی، صادق
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مؤمن، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
مبلغی، احمد
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مجتهدی، حسام الدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، محمد حسین
اعضای اولین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
محفوظی، عباس
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای پنجمین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
محمدی گیلانی (دعوی سرایی)، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی لائینی، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
محمدی، رحیم
اعضای سومین دوره
محمدی، محمدباقر
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیه
محمدی، ملاعبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مدرسی طباطبائی، سید محمدعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
مدرسی یزدی، سید محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
مدنی دهخوارقانی، میراسدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
مرادبیگی، وعد
اعضای دوره ششم
مروارید، محمد تقی
اعضای اولین دوره
مشکینی، علی اکبر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مصباح یزدی، تقی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای پنجمین دوره
مظاهری، حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مظفری، حسین
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
معصومی (زرندی)، حسین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معصومی، علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای دوره ششمکمیسیون امور مالی و اداریاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مغیسه، غلامرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
مقتدایی، مرتضی
اعضای دوره ششماعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مقدسی شیرازی، ابوالحسن
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مقدم مراغه، رحمت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
مکارم، ناصر
اعضای تدوین قانون اساسی
ملازاده، عبدالعزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای دوره ششماعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
ملک حسینی، سید کرامت الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ملکوتی، علی
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای پنجمین دوره
ملکوتی، مسلم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ممدوحی، حسن
اعضای چهارمین دوره
منتظری نجف آبادی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای دوره ششماعضای هیئت رئیسهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
اعضای اولین دوره
موسوی اردبیلی، میرکریم (موسوی کریمی)
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی پور(شالی)، سید حسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی (سید ریحانی)، میرابوالفضل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای سومین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای دوره ششماعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
موسوی خوئینی ها، سید محمد
اعضای اولین دوره
موسوی زنجانی، سید اسماعیل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
موسوی قهدریجانی، سید موسی
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای پنجمین دوره
موسوی همدانی، سید ابوالحسن
اعضای دومین دوره
موسوی، سید اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مهدوی کنی، محمد رضا (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
مهمان نواز، حبیب ‌الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای دوره ششماعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای پنجمین دوره
میرمحمدی، سید ابوالفضل (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرمرادزهی، حمید الله
اعضای تدوین قانون اساسی
ناصری کوچه بیوک، محمدرضا
اعضای دوره ششمکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
نبوی، سید محمد حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
نجمی، محمد صادق
اعضای دومین دوره
نریمانی، امان
اعضای دوره ششماعضای پنجمین دوره
نعیم‌ آبادی، غلامعلی
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نمازی، حسن
اعضای چهارمین دوره
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نورانی، مصطفی
اعضای سومین دوره
نوربخش، سید احمد
اعضای تدوین قانون اساسی
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
نوری، حسین
اعضای اولین دوره
نیازی، هاشم
اعضای دوره ششمکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای پنجمین دوره
واعظ جوادی آملی، عبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
واعظ طبسی، عباس (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
واعظ عبائی، محمد
اعضای اولین دوره
واعظ موسوی، سید محمد
اعضای چهارمین دوره
واعظی، محمد تقی
اعضای چهارمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای دوره ششمکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دورهاعضای پنجمین دوره
هاشمی رفسنجانی، اکبر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی شاهرودی، سید محمود
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی نژاد، سید حبیب
اعضای تدوین قانون اساسی
هاشمی، سید اسماعیل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
هاشمیان، محمد
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
هدائی، امیررضا
اعضای دوره ششمکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
همتی، حسن
اعضای اولین دوره
یثربی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
یزدی، محمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
یکتائی، هبت الله
اعضای اولین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323