منوی اصلی

اعضا

خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای اولین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای اولین دوره
آذری قمی، احمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
آقا شریعتی نیاسر، حسن
اعضای چهارمین دوره
آیت، سید حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
احسان بخش، صادق
اعضای اولین دوره
احمدی شاهرودی، محمدحسین
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
احمدی میانجی، علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
احمدی، ذکرالله
اعضای سومین دوره
اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
ارومیان، علی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
استادى مقدم، رضا
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
اسحاق مدنی، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسدی خوانساری، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
اسلامی تربتی، علی اکبر
اعضای اولین دوره
اسلامی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
اسلامیان، علیرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
اسماعیلی، محسن
اعضای پنجمین دوره
اعرافی، علیرضا
اعضای پنجمین دوره
افروغ (اشراقی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
اکرمی، سید کاظم
اعضای تدوین قانون اساسی
امامی کاشانی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
امینی، ابراهیم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
امینیان، مختار(محمد علی) (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
انصاری، مجید
اعضای سومین دوره
انگجی، میرزا محمد علی
اعضای تدوین قانون اساسی
انواری، محمدباقر محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
انواری، میرزا محمد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ایزدی، عباس
اعضای اولین دوره
ایمانی، اسدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
باریک بین، هادی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باقری کنی، محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
باهنر، محمد جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
بشارت، محمد تقی
اعضای تدوین قانون اساسی
بنی فضل، مرتضی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
بهرامی خوشکار، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
بهشتی، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
بیت اوشانا کوگ تپه، سرگن
اعضای تدوین قانون اساسی
پروائی ریک، احمد
اعضای پنجمین دوره
پرورش، سید اکبر
اعضای تدوین قانون اساسی
پورمحمدی، محمدتقی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
پیشنمازی، سید صادق
اعضای پنجمین دوره
تسخیری، محمدعلی
اعضای سومین دوره
تلخابی، مجید
اعضای پنجمین دوره
توسلی، محمدرضا
اعضای سومین دوره
توکل، سید رحیم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون حراست از ولایت فقیه
تهرانی (خانی ارنگه)، علی مراد
اعضای تدوین قانون اساسی
جباری، سید صابر (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جمال یوسفی (دشتی)، ابراهیم
اعضای اولین دوره
جمی، غلامحسین
اعضای اولین دوره
جنتی، احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جوادی آملی (واعظ جواهری)، عبد الله
اعضای تدوین قانون اساسی
حائری شیرازی، محمد صادق (محی الدین)
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
حائری یزدی، مرتضی
اعضای تدوین قانون اساسی
حاج آخوند، مجتبی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حاجی ابوالقاسم دولابی، محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
حاجی ترخانی (تهرانی)، میرزا جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
حجتی کرمانی، محمدجواد
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دوره
حسینی (کاشانی)، سید محمد
اعضای اولین دوره
حسینی ارسنجانی، سید محمد حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
حسینی اشکوری، سید علی
اعضای پنجمین دوره
حسینی الهاشمی، سید منیر الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
حسینی بوشهری، سید هاشم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
حسینی خامنه ای، سید علی
اعضای اولین دوره
حسینی خراسانی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
حسینی شاهرودی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
حسینی شاهرودى، سید عبدالهادی
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
حسینی، سید علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
حسینی، سید مجتبی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دوره
حقی، محمد علی
اعضای دومین دوره
حیدری آل کثیری، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای چهارمین دوره
حیدری ایلامی، عبدالرحمن
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
خاتم یزدی، سید عباس
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خاتمی، سید احمد
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خاتمی، سید روح الله
اعضای اولین دوره
خادمی (مجلسی خادمی)، حسین
اعضای تدوین قانون اساسی
خادمی اصفهانی، سید حسین
اعضای اولین دوره
خالاتیان، هرای
اعضای تدوین قانون اساسی
خامنه ای (حسینی خامنه ای)، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
خدایی، عبدالرحمن
اعضای چهارمین دوره
خرازی، سید محسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خسروشاهی، سید هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
خلخالی، صادق
اعضای اولین دوره
خلیل زاده (مروج)، بیوک
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
خمینی، سید احمد
اعضای دومین دوره
خوانساری، ابوالفضل
اعضای دومین دوره
دانش راد (کیائی)، عزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
دانش زاده مؤمن، احمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دری نجف آبادی، قربانعلی (حسینعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دژکام، لطف الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
دستغیب، سید عبدالحسین
اعضای تدوین قانون اساسی
دستغیب، سید علی اصغر
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دستغیب، سید محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
دیرباز، عسکر
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادیاعضای چهارمین دوره
رازینی، علی
اعضای چهارمین دوره
راستی (کاشانی)، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
رئیسی، سید ابراهیم
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
ربانی (شیرازی)، عبدالرحیم
اعضای تدوین قانون اساسی
ربانی املشی، محمد مهدی
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دوره
رحمانی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
رستمی، فائق
اعضای پنجمین دوره
رسولی محلاتی، سید هاشم
اعضای دومین دوره
رشیدیان، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
رضوانی، غلامرضا
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
رمضانی، رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
روحانی راد، هادی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، حسن
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
روحانی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
روحانی، محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
زاهدی، عبدالقادر
اعضای سومین دوره
سبحانی (اقبال سبحانی)، جعفر
اعضای تدوین قانون اساسی
سحابی، عزت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
سعدی، حسینعلی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اقتصادی
سعیدی گلپایگانی، سید محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون اقتصادی
سعیدی گلپایگانی، سید محمد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسى
سلامی، علی احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
سلطانی، سید محمد باقر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
سلیمانی، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
سید حاتمی، سید ابراهیم
اعضای چهارمین دوره
شاهچراغ، سید محمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
شاهرخی، سید محمد نقی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شفیعی، سید علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
شهزادی، رستم
اعضای تدوین قانون اساسی
شهمیری، قربانعلی
اعضای اولین دوره
شیبانی، عباس
اعضای تدوین قانون اساسی
شیخ الاسلامی، محمد
اعضای سومین دوره
شیخ محمدی، علی
اعضای سومین دوره
شیخ موحد، علی
اعضای دومین دوره
شیرازی (مقدسی شیرازی)، ابوالحسن
اعضای تدوین قانون اساسی
صابری همدانی، احمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
صافی، لطف الله
اعضای تدوین قانون اساسی
صالحی مازندرانی، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
صانعی، یوسف
اعضای اولین دوره
صدرالساداتی، سید روح الله
اعضای پنجمین دوره
صدوقی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
ضیائی نیا، سید عبدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
طالقانی (علائی)، سید محمود
اعضای تدوین قانون اساسی
طاهر شمس، جلال
اعضای اولین دوره
طاهری اصفهانی، سید جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طاهری، سید حبیب الله
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
طباطبائی سلطانی، سید محمد باقر
اعضای تدوین قانون اساسی
طباطبائی نژاد، سید یوسف
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
طبرسی، نور الله
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طه محمدی، غیاث ‏الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
عالمی، محمد علی
اعضای سومین دوره
عاملی، سید حسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای چهارمین دوره
عبادی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
عباسی فرد، محمد رضا
اعضای سومین دوره
عبداللهی، عبدالمحمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای چهارمین دوره
عبدخدایی، محمد هادی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
عرب، علی محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
عضدی، حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
علم ‌الهدی، سید احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
علوی، سید محمود
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
علیزاده، علی اکبر
اعضای دومین دوره
علیمرادی، امان الله
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون اقتصادی
غروی، عبدالحسین
اعضای اولین دوره
غرویان، عبدالجواد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فاتحی، جواد
اعضای تدوین قانون اساسی
فارسی، جلال الدین
اعضای تدوین قانون اساسی
فاضل گلپایگانی، محمد حسن(مرحوم)
اعضای پنجمین دوره
فاضل لنکرانی، محمد
اعضای اولین دوره
فاضل هرندی، محی الدین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فرحانی، عبدالکریم
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیهکمیسیون اقتصادی
فردوسی پور، اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دوره
فلاحیان، علی
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
فلسفی تنکابنی، میرزا علی
اعضای تدوین قانون اساسی
فوزی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
فهیم، مرتضی
اعضای اولین دوره
فیاضی، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون حراست از ولایت فقیه
فیض، محمد علی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
قائمی امیری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
قربانی، زین ‌العابدین
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قرشی، سید على اکبر
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون حراست از ولایت فقیهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
قره باغی (غفاری)، سید اکبر
اعضای سومین دوره
قمی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
کازرون، محسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108اعضای چهارمین دوره
کاظمی، محمدرضا
اعضای دومین دوره
کرمی، محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
کریمی، سید جعفر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
کعبی نسب، عباس
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
کلانتری، علی اکبر
اعضای پنجمین دوره
کیاوش، سید محمد
اعضای تدوین قانون اساسی
گرجی فرد، منیره
اعضای تدوین قانون اساسی
گلزاده غفوری، علی
اعضای تدوین قانون اساسی
لاریجانی آملی، صادق
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مؤمن پور، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى
مؤمن، محمد
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای چهارمین دوره
مبلغی، احمد
اعضای پنجمین دوره
مجتهد شبستری، جواد
اعضای پنجمین دورهکمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108کمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، حسام الدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، محمد حسین
اعضای اولین دوره
محسنی گرکانی، احمد
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محفوظی، عباس
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی اراکی، محسن
اعضای هیئت رئیسهاعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون اقتصادیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی عراقی، محمود
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورز
محمدی گیلانی (دعوی سرایی)، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
محمدی لائینی، حسین
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
محمدی، رحیم
اعضای سومین دوره
محمدی، ملاعبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مدرسی یزدی، سید محمد رضا
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى
مدنی دهخوارقانی، میراسدالله
اعضای تدوین قانون اساسی
مروارید، محمد تقی
اعضای اولین دوره
مشکینی، علی اکبر
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مصباح یزدی، تقی
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مصباحی مقدم، غلامرضا
اعضای پنجمین دورهاعضای هیئت اندیشه ورزکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىکمیسیون اقتصادی
مظاهری، حسین
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
معصومی (زرندی)، حسین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معصومی، علی اصغر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معلمی، علی (رمضانعلی)
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
مقتدایی، مرتضی
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مقدسی شیرازی، ابوالحسن
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
مقدم مراغه، رحمت الله
اعضای تدوین قانون اساسی
مکارم، ناصر
اعضای تدوین قانون اساسی
ملازاده، عبدالعزیز
اعضای تدوین قانون اساسی
ملک حسینی، سید شرف الدین
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
ملک حسینی، سید کرامت الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
ملکوتی، علی
اعضای پنجمین دورهکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیکمیسیون حراست از ولایت فقیه
ملکوتی، مسلم
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
ممدوحی، حسن
اعضای چهارمین دوره
منتظری نجف آبادی، حسینعلی
اعضای تدوین قانون اساسی
موحدی کرمانی، محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم
اعضای اولین دوره
موسوی اردبیلی، میرکریم (موسوی کریمی)
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی پور(شالی)، سید حسن
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی (سید ریحانی)، میرابوالفضل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی تبریزی، سید ابوالفضل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
موسوی تبریزی، سید محسن
اعضای سومین دوره
موسوی جزایری، سید محمد علی
اعضای پنجمین دورهاعضای تدوین قانون اساسیکمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسىاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
موسوی خوئینی ها، سید محمد
اعضای اولین دوره
موسوی زنجانی، سید اسماعیل
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی فراز (موسوی اصفهانی)، سید مصطفی
اعضای پنجمین دوره
موسوی قهدریجانی، سید موسی
اعضای تدوین قانون اساسی
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
موسوی همدانی، سید ابوالحسن
اعضای دومین دوره
موسوی، سید اسماعیل
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
مهدوی کنی، محمد رضا (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مهدوی، سید ابوالحسن
اعضای پنجمین دورهکمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسىکمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مهمان نواز، حبیب ‌الله
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرباقری، سید محمد مهدی
اعضای پنجمین دوره
میرمحمدی، سید ابوالفضل (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
میرمرادزهی، حمید الله
اعضای تدوین قانون اساسی
نبوی، سید محمد حسن
اعضای تدوین قانون اساسی
نجمی، محمد صادق
اعضای دومین دوره
نریمانی، امان
اعضای پنجمین دوره
نعیم‌ آبادی، غلامعلی
اعضای چهارمین دوره
نمازی، حسن
اعضای چهارمین دوره
نمازی، عبدالنبی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نورانی، مصطفی
اعضای سومین دوره
نوربخش، سید احمد
اعضای تدوین قانون اساسی
نورمفیدی، سید کاظم
اعضای پنجمین دورهاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
نوری، حسین
اعضای اولین دوره
نیازی، هاشم
اعضای پنجمین دوره
واعظ جوادی آملی، عبدالله
اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره
واعظ طبسی، عباس (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
واعظ عبائی، محمد
اعضای اولین دوره
واعظ موسوی، سید محمد
اعضای چهارمین دوره
واعظی، محمد تقی
اعضای چهارمین دوره
وافی یزدی، ابوالقاسم
اعضای پنجمین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشم زاده هریسی، هاشم
اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی رفسنجانی، اکبر
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی شاهرودی، سید محمود
اعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
هاشمی نژاد، سید حبیب
اعضای تدوین قانون اساسی
هاشمی، سید اسماعیل
اعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
هاشمیان، محمد
اعضای اولین دورهاعضای سومین دوره
همتی، حسن
اعضای اولین دوره
یثربی، سید مهدی
اعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
یزدی، محمد
اعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
یکتائی، هبت الله
اعضای اولین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323